Het spreekt vanzelf dat we graag uw suggesties horen om onze dienstverlening en de gang van zaken op de Spoedpost Noordwest Utrecht te verbeteren. U kunt uw tips en ideeën bij ons kwijt via de balie-assistent of per post. Als u uw stem laat horen, kunnen wij onze werkwijze beter afstemmen op uw wensen.

Patiënten waarderen ons met een 8!

In mei 2021 is door een onafhankelijk bureau een patiënttevredenheidsonderzoek op de huisartsenpost gehouden. Meer dan 100 respondenten deden mee aan dit onderzoek. Patiënten uit Noordwest-Utrecht waarderen de zorgverlening van de huisartsenpost met een royale 8. Bekijk de infographic.

Compliment?

Bent u tevreden over onze dienstverlening, dan vinden wij dat prettig om te horen. Uw positieve ervaring of compliment kunt u via het reactieformulier aan ons doorgeven.

Niet tevreden?

Op de spoedpost doen we ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de behandeling door de huisarts, over de gang van zaken aan de telefoon of over de werkwijze op de spoedpost. Laat in zo’n geval van u horen.

Hieronder leest u hoe u uw onvrede kenbaar kunt maken en hoe wij uw klacht zullen afhandelen.

Een klacht indienen

Wanneer u niet tevreden bent over uw contact met de spoedpost dan kunt u dit het beste meteen bespreken met een van onze medewerkers op de spoedpost. Wij staan hier altijd open voor.

Komt u er met de (betrokken) medewerker niet uit of komt het gevoel van onvrede pas op een later moment bij u naar boven, dan kunt u een klacht indienen bij SpoedzorgNU. Dit kunt u doen via het contactformulier op deze website of per post:

SpoedzorgNU
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht?

Voor informatie, advies en ondersteuning bij ervaren knelpunten met de spoedpostkunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij geven informatie over uw mogelijkheden om de klacht op te lossen, beantwoorden vragen en helpen met praktische tips.

Melding en registratie van uw klacht

Wanneer u een klacht indient, komt deze terecht bij SpoedzorgNU. Uw klacht wordt geregistreerd in ons klachtensysteem. Met het online indienen van uw klacht geeft u toestemming voor het inzien van uw dossier. In dit dossier is vastgelegd wat u met de assistente of huisarts heeft besproken. Inzage hierin is nodig zodat de medewerkers die vanuit hun functie betrokken zijn bij de klachtenafhandeling uw klacht zorgvuldig kunnen behandelen.

Iemand machtigen

Wanneer de klacht wordt ingediend namens een patiënt dan sturen wij de patiënt (conform de privacywetgeving) een verzoek tot een machtiging. Hiermee verleent de patiënt toestemming aan de spoedpost om degene die namens de patiënt de klacht indient te beschouwen als contactpersoon. Zodra deze machtiging en tevens toestemming voor inzage dossier bij ons ontvangen is, zal met deze persoon gecommuniceerd worden over de klachtbehandeling en zullen (medische) gegevens gedeeld worden. 

Bepalen van de vervolgstappen

Nadat uw klacht is ingediend, neemt de klachtenfunctionaris van de spoedpost telefonisch contact met u op. In dit gesprek kunt u aangeven waar u ontevreden over bent en, eventueel, welke vervolgactie u van de organisatie verwacht. De klachtenfunctionaris neemt, indien nodig, vervolgens contact op met de betrokken zorgverleners en komt tot een advies voor de afhandeling van de klacht.

Afronden klachtafhandeling

De klachtenfunctionaris informeert bij u of de klacht naar tevredenheid is behandeld en vraagt u of de klacht kan worden afgesloten. Het streven is om binnen 6 weken na ontvangst van de klacht (of ontvangen machtiging), de klachtafhandeling af te ronden. Indien dit niet mogelijk is wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Uw klacht in relatie tot verdere kwaliteitsverbetering

De afhandeling van een klacht kan leiden tot verbetermaatregelen. Het bestuur van SpoedzorgNU wordt geïnformeerd over de maatregelen die worden ingezet en over de voortgang hiervan.

Bent u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht?

Is uw klacht niet naar tevredenheid verholpen? Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Uw klacht wordt daarmee een geschil. De geschillencommissie behandelt uw klacht en zal u rechtstreeks informeren over haar (bindende) uitspraak. Voor meer informatie en overige contactgegevens kunt u terecht op de website van de SKGE.